Nobka_smart cities depends.jpg

اهمیت مشارکت شهروندان در موفقیت شهرهای هوشمند

به گفته گارتنر، موفقیت شهرهای هوشمند در گروِ مشارکت شهروندان و گفتگوی بین دولت و شهروندان برای اطمینان از در نظر گرفتن مسائل حقوقی است.

در نشست Gartner Symposium/ITxpo که در دبی برگزار شد، تحلیلگران توصیه هایی را برای مدیرعاملان در دولت های محلی برای موفقیت شهرهای هوشمند مطرح کرده اند.

ازجمله توصیه هایی که می توان به آن اشاره نمود، شناسایی و اولویت بندی مسائلی است که بر شهروندان تاثیر منفی می گذارد و باید از تکنولوژی برای حل اینگونه مشکلات استفاده کرد. همچنین به مدیر عاملان توصیه می شود توجه بیشتری به مشکلات مردمی که کمتر از تکنولوژی روز استفاده می کنند، نشان دهند.

Bettina Tratz-Ryan، محقق گارتنر می گوید: کلید موفقیت مدیر عاملان، ایجاد شاخص های عملکرد کلیدی (KPI) است که اولویت های ذینفعان را تشخیص می دهد و از این نظر امارات متحده عربی به ویژه دبی، با ترکیب این دستورالعمل ها در اجرای قوانین شهر هوشمند، بسیار خوب عمل می کند."

پیش بینی می شود تا سال 2020، تقریبا در 66% از راهکارهای اجرایی شهر هوشمند از شاخص های عملکرد کلیدی (KPI) برای خدمات شهری استفاده شود.

Bettina Tratz-Ryan می افزاید: استراتژی های کسب و کار باید بر توسعه یکپارچه ی ارائه ی خدمات شهری از طریق دسترسی دیجیتال به اطلاعات و خدمات دولتی متمرکز شوند. به عنوان مثال دولت دبی در حالیکه برای نمایشگاه World Expo 2020 آماده می شود، شیوه های جدید حمل و نقل (Hyperloo)، تولید انرژی و یا ارائه ی خدمات بهداشت و ایمنی را با تکنولوژی های جدید ادغام کرده است."

به نظر می رسد اغلب شرکت ها ضرورت ایجاد تغییر در ذهنیت کارکنان خود را هنگام شروع یک کسب و کار دیجیتال احساس می کنند، چرا که نقل و انتقالات دیجیتالی یک شرکت ممکن است به دلیل ذهنیت "ثابت" کارکنان آن کند یا نا موفق شود.