NOBKA_IOT Security and Related Risks.jpg

هشدارهای امنیتی با رشد محبوبیت IoT

بر اساس آخرین گزارش Navigant Research افزایش محبوبیت اینترنت اشیا (IoT) ، یکی از دلایل اصلی حملات در زمینه امنیت سایبری در برابر شرکت ها و تاسیسات آب و برق است. این یک هشدار مهم برای کاربران اینترنت اشیاست که به حوزه امنیت اینترنت اشیا توجه ویژه ای داشته باشند.

بر اساس آخرین گزارش Navigant Research افزایش محبوبیت اینترنت اشیا (IoT) ، یکی از دلایل اصلی حملات در زمینه امنیت سایبری در برابر شرکت ها و تاسیسات آب و برق است. این گزارش تهدیدات امنیت سایبری در رابطه با تاثیراتی که اینترنت اشیا بر شرکت ها می گذارد را ارزیابی می کند و به نظر می رسد با فراگیری اینترنت اشیا ، تهدیدات جدید در حال افزایش است ونیاز به اخذ سیاست های جدیدی در راستای امنیت بیشتر IoT ، احساس می شود.

طی چند سال گذشته، نیاز به حفاظت در برابر حملات در زمینه امنیت سایبری افزایش یافته است چرا که شرکت ها خواستار امنیتی پایدار در طول ارزش گذاری و زنجیره ی تامین هستند و تا آنجا که به مصرف کنندگان خانگی مربوط می شود، تقاضای مشابه برای امنیت دستگاه های اینترنت اشیا و خدمات آن وجود دارد.

Neil Strother ، تحلیلگر اصلی تحقیقات Navigant Research می گوید: رشد بی رویه ی استفاده از دستگاه های اینترنت اشیا که توسط تاسیسات و سایر شرکت ها به کار گرفته می شوند، خطرات جدی به همراه دارند و این امر نیاز مدیران به یک استراتژی جامع برای جلوگیری از خطراتی که دارایی های اینترنت اشیا را تهدید می کنند، نشان می دهد. استفاده کردن از روش های قدیمی برای حفظ امنیت ، کاربردی ندارد و در عوض

تیم های امنیتی شرکت ها باید آخرین ابزار و روش های پیشگیری را جهت حفظ امنیت دستگاه ها و سیستم ها اتخاذ نمایند.