هوش جمعی: عامل موفقیت کلیدی برای شهر هوشمند

هوش جمعی: عامل موفقیت کلیدی برای شهر هوشمند

طبق آنچه در دو سال گذشته توسط نظریه پردازهای شهری بیان شده است، ما شاهد یک حرکت تدریجی به سوی راهبردهای شهروند محوردر شهرهای هوشمند هستیم.

نبکا , شهر هوشمند

طبق آنچه در دو سال گذشته  توسط نظریه پردازهای  شهری بیان شده است، ما شاهد یک حرکت تدریجی به سوی راهبردهای شهروند محوردر شهرهای هوشمند هستیم. در مقاله ای جالب با عنوان "ساخت شهرهای هوشمند: چگونه هوش جمعی شهروندان می تواند منجر به تصمیم گیری بهتر شود " منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه Deloitte، اهمیت شهروند محوری به وضوح ارائه شده است.


در شهر هوشمند نبکا، ما کاملا با نویسندگان این مقاله موافق هستیم و معتقدیم که هوش جمعی عامل اصلی موفقیت شهرهای هوشمند است. چرا که پذیرش و استفاده از راهکارهای شهر هوشمند نیازمند یک رویکرد کاربر محور است که مطالبات و مشکلات شهروندان را در نظر می گیرد.


در دنیای کسب و کار، واضح است که توقع "شما آن را بسازید و دیگران از آن استفاده خواهند کرد" محقق نمی شود.
 پیش از اجرای راه حل های شهر هوشمندانه ، باید به این نکات توجه شود:
چرا آنها مورد نیاز هستند
چگونه می توان آنها را اجرا کرد
مزایای آن ها برای  کاربران چیست و احتمال وجود ریسک ها و ایرادات احتمالی چقدر است؟


بنابراین، برای ایجاد یک شهر واقعا "هوشمند"، باید :
مشارکت شهروندان و تعامل آن ها با یکدیگر امکان پذیر باشد،
مشارکت فعال در تفکرات جمعی و عمیق در ایجاد همکاری میسر باشد و 
تکنولوژی به عنوان یک توانمندساز که باید در مسیر صحیح به کار گرفته شود تا در نهایت شناسایی، توسعه و اجرای راه حل های مناسب و شهروند محور به خواسته جمعی تبدیل شوند.