سیستم مدیریت استخر هوشمند

سیستم مدیریت هوشمند استخر

راهکار مدیریت استخر نبکا امکان کنترل دما، تخلیه یا پر کردن و تسویه آب استخر را فراهم می‌کند. این راهکار با اتصال به سیستم گرمایش خانه از طریق پمپ آب ، دمای آب استخر را کنترل می‌کند و به صاحب خانه اجازه کنترل وضعیت استخر را از راه دور و از طریق گوشی هوشمند می‌دهد.

در یک استخر، سلامت و ایمنی افراد بسیار مهم است. در این راستا فیلتر کردن آب به طور منظم به منظور اطمینان از تمیز و بهداشتی بودن آب ضروریست. سیستم مدیریت هوشمند استخر بر کیفیت آب نظارت می‌کند و دوز مطلوب مواد شیمیایی را در صورت لزوم به آب اضافه می‌نماید و حتی می تواند در صورت مسدود شدن فیلتر آب شما را آگاه کند. این راهکار با اتصال به سیستم گرمایش از طریق پمپ آب، اجازه کنترل دمای آب وضعیت استخر را از راه دور و از طریق گوشی هوشمند می‌دهد.

  • کنترل و نظارت بر دما
  • تخلیه و پر کردن آب
  • تصفیه آب
  • سیستم هشدار

 


راهکارهای نبکا: